Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Actio pauliana s cudzím prvkom

Dominika Cukerová
  • Právník 2/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 201-216
  • Rubrika: Stati

Jedným z prostriedkov ochrany proti právnemu úkonu, ktorým dlžník niečo scudzil zo svojho majetku v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, je v českom ako aj v slovenskom právnom poriadku odporovacia žaloba. Rovnaký alebo porovnateľný inštitút sledujúci ochranu veriteľa môžeme nájsť v právnych poriadkoch všetkých európskych štátov patriacich či už do skupiny kontinentálnej právnej kultúry alebo angloamerickej právnej kultúry. V tomto príspevku sa zameriame na odporovaciu žalobu pri cezhraničnej ochrane veriteľa v európskom právnom priestore. Vzhľadom na absenciu výslovnej úpravy odporovateľnosti právnych úkonov v práve Európskej únie, nie je jasné, akými pravidlami sa je možné riadiť pri určovaní medzinárodnej právomoci súdu a rozhodného práva v situáciách, kedy veriteľ chce odporovať právnym úkonom svojho dlžníka a súčasne je prítomný cudzí prvok. V tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť možné spôsoby ich určenia pre actio pauliana s cudzím prvkom.

Klíčová slova: actio pauliana, cudzí prvok, právomoc, rozhodné právo