Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Darovanie, „zmluvná fideikomisárna substitúcia“ a časovo obmedzené vlastnícke právo

Veronika Kleňová
  • Právník 2/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 182-200
  • Rubrika: Stati

Predmetom darovacej zmluvy môže byť aj dohoda o zmluvnom nástupníctve: Obdarovaný má v určenom prípade predmet daru vydať ďalšej osobe ako následnému obdarovanému. Rakúsky najvyšší súd na dohodu uvedeného typu analogicky uplatňuje ustanovenia o dedičskej fideikomisárnej substitúcii, jeho judikatúra však v posledných rokoch naráža na kritiku právnej vedy. Objektom kritiky je prípustnosť časovo obmedzeného vlastníctva, ku ktorému uplatnenie ustanovení o dedičskej fideikomisárnej substitúcii vedie. Predmetom príspevku je návrh riešenia, ktoré v medziach českého občianskeho zákonníka právu následného obdarovaného zaistí ochranu (o ktorú sa usiluje rakúsky najvyšší súd) a zároveň nebude odporovať princípom, ktorých porušenie uplatnením ustanovení o fideikomisárnej substitúcii namieta rakúska právna veda.

Klíčová slova: zverenské nástupníctvo, zmluvné zverenské nástupníctvo, darovanie, časovo obmedzené vlastníctvo, zmluva v prospech tretieho