Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP

Jan Petrov
  • Právník 2/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 163-181
  • Rubrika: Stati

Vnitrostátní soudy jsou významnými aktéry pro implementaci judikatury ESLP na národní úrovni. V debatách o budoucnosti štrasburského systému jsou vkládány naděje právě do vnitrostátních soudů a jejich způsobilosti pozitivně přispět k efektivitě a legitimitě systému založeného Evropskou úmluvou. Vnitrostátní soudy jsou však poměrně autonomními aktéry, v jejichž rozhodovací činnosti běžně dochází k prolínání vnitrostátní a mezinárodněprávní argumentace. Ve výsledku tak vnitrostátní soudci pracují se štrasburskou judikaturou různými způsoby s různými důsledky pro efektivitu Úmluvy a ESLP. Tento článek činí první krok nezbytný pro přesnější představu o tom, jakým způsobem vnitrostátní soudy s judikaturou ESLP ve skutečnosti nakládají a jaké to má důsledky pro štrasburský systém. S využitím řady příkladů z rozhodovací praxe českých vrcholných soudů článek představuje klasifikaci argumentace judikaturou ESLP ze strany vnitrostátních soudů, která je v budoucnu použitelná pro empirickou analýzu. Článek ukazuje, že soudy používají široké spektrum způsobů argumentace judikaturou ESLP, které se štěpí na otázkách 1) adresáta štrasburských rozsudků, 2) stupně následování ESLP, 3) intenzity vlivu štrasburských závěrů na rozhodnutí vnitrostátního soudu a 4) různých právních technik použití judikatury ESLP. Článek současně spojuje identifikované způsoby používání judikatury ESLP s debatami o efektivitě ESLP a zpřesňuje tak obraz o významu vnitrostátních soudů pro budoucnost štrasburského systému.

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, soudcovská argumentace, implementace judikatury ESLP, vyhovění mezinárodnímu právu, efektivita Evropské úmluvy