Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K niektorým teoretickým aspektom medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach

Bednár, Daniel
  • Právník 7/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 597-610
  • Rubrika: Stati

Príspevok sa zaoberá analýzou medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach a jej rôznymi inštitútmi, subjektami a základnými zásadami a princípmi. Definuje vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom a vnútornou a vonkajšou zvrchovanosťou štátu. Poukazuje na rozdiel medzi medzinárodným trestným právom a zmedzinárodneným trestným právom. Uvádza, že ciele sledované prostredníctvom medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach sú v podstate rovnaké ako ciele trestného práva vôbec.

Klíčová slova: justičná spolupráca, trestné právo, trestné konanie, suverenita štátu, jurisdikcia, medzinárodné právo, trestný poriadok