Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ústavněpolitické koncepce prezidenta W. Wilsona a vznik Československé republiky

Blahož, Josef
  • Právník 10/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 799-811
  • Rubrika: Stati

Studie se soustřeďuje na ústavněpolitické koncepce a názory prezidenta USA W. Wilsona, představitele velmoci, která rozhodla o vítězství v první světové válce. Studie zaznamenává vysokou teoretickou kvalifikaci prezidenta Wilsona v oblasti ústavněpolitické a jeho působení jako profesora a rektora univerzity, před tím, než se věnoval politické činnosti. Po zvolení W. Wilsona prezidentem je analyzován jeho postoj k první světové válce a válčícím stranám. V centru pozornosti jsou ústavněpolitické koncepce prezidenta Wilsona vyjádřené po vstupu USA do první světové války v jeho Poselství Kongresu označovaném Poselství čtrnácti bodů, které zahrnovalo základní principy demokratického uspořádání a bylo v tomto směru stimulem ovlivňujícím vytváření Československé republiky. Studie se zde koncentruje na bod X. tohoto poselství, pojednávající o Rakousku Uhersku, které mělo zůstat zachováno s tím, že jeho národům měla být dána pouze nejsvobodnější možnost autonomního vývoje. Studie se zejména zaměřuje na faktory, které vedly k postupné změně obsahu a interpretace článku X. Poselství čtrnácti bodů. Těmito faktory byly vývoj válečné situace, úsilí zahraničního odboje Československé národní rady a její uznání USA a ostatními spojenci za vládu de facto, jakož i vnitřní rozpad Rakouska-Uherska. V této souvislosti je analyzována nóta prezidenta Wilsona z 18. října 1918, v níž prezident Wilson odstoupil od svého požadavku pouhé autonomie a ponechal národům Rakouska-Uherska, aby rozhodly o svém osudu. Ve výkladu X. článku Poselství čtrnácti bodů na mírové konferenci bylo uvedeno, že zachování celistvosti Rakouska-Uherska již neplatí a byl zde uveden vznik Česko-Slovenska. Studie se dále zaměřuje na vznik Československa – Provolání Národního výboru ze dne 28. října, přijetí Zákona ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého. Zvláštního uznání se v této souvislosti dostává ve studii právní argumentaci prof. Zdeňka Pešky o vzniku československého státu.

Klíčová slova: demokratické ústavní principy, princip suverenity lidu, princip suverenity národa, Poselství čtrnácti bodů W. Wilsona, autonomie národů Rakouska-Uherska, rozpad Rakouska-Uherska, Československá národní rada a její uznání de facto, Československá republika a její vznik