Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Správa o 19. konferencii právnych romanistov. Českej republiky a Slovenskej republiky

Vladár, Vojtech
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 1030-1036
  • Rubrika: Z vědeckého života

Toho roku sa konala v poradí už devätnásta konferencia právnych romanistov, ktorých tradíciazačala ešte v roku 1994 z iniciatívy profesora rímskeho práva dr. h. c.mult. prof. JUDr. PetraBlahu, CSc., (vtedy Univerzita Komenského, Bratislava).Zvolená téma Rímske právo a kresťanstvo poukazovala nielen na dôležitý príspevok kresťanského náboženstva pri axiologickom formovaní neskoréhorímskeho práva, ale tiež na prepojenosť tohto právneho systému s právom Katolíckej cirkvi.

Klíčová slova: konference, římské právo