Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mosný Peter – Laclavíková Miriam – Siskovič Štefan. Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, 185 s.

Švecová, Adriana
  • Právník 4/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 374-377
  • Rubrika: Recenze

Práve vydaný učebný text smeruje k naplneniu dvojitej výzvy: pre študenta ako napísať kvlitnú záverečnú prácu z odboru právo a jemu príbuzných disciplín a pre pedagóga ako sa konečne vysporiadať z dlhoročným poklesom úrovne koncipovania záverečných prác a podvihnúť jej neraz podpriemernú úroveň a veľmi triviálny stupeň kritického (respektíve logického) uvažovania. Recenzovaná učebnica metodológie vedeckej práce, ktorá je prvotinou v slovenskom akademickom právnickom prostredí, je predstavená v dostatočne logicky konštruovanej obsahovej štruktúre, ktorá iste privedie čitateľov (potenciálnych či reálnych študentov práva, ale nielen ich) od všeobecnej teórie ku konkrétnym praktickým záverom. Má preto iste nielen teoretizujúci univerzálny charakter, ale aj významný praktický potenciál skutočne jednoducho a účelne napísanej príručky.

Klíčová slova: právnické studium, učebnice, vědecká práce - metodologie