Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Čevelová Z. Gender, víra a manželství v „dlouhém“ 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012, 243 s.

Bruncko, Stanislav
  • Právník 11/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 1160-1162
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace je rozdělena do dvou základních částí. První, rozsáhlá část se zabývá shromažďováním,podrobným rozborem a kritickým zhodnocením českých pramenů. Ve druhéčásti pak autorka na základě znalosti těchto pramenů konstruuje pravidla chování mužůa žen v manželství nebo v jiných fázích jejich života.Monografie je ve svém souhrnu výsledkem důkladné práce s jednotlivými prameny, přičemžlze jako zajímavé vystihnout i to, že autorka prameny hodnotí nejen po stránce obsahové,ale i jako unikátní artefakty. Monografii mohou shledat zajímavou nejenzájemci o historii 19. století, ale i odborná veřejnost z oblasti právní vědy, zejména pak familiaristiky.

Klíčová slova: dějiny práva, duchovní literatura, manželství, normativní prameny, rodina, rodinné právo, sociologie rodiny