Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

The Lisbon Treaty - from a Legal and therefore Politically Incorrect Perspective

Svoboda, Pavel
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 138-141
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku nahlíží na text Lisabonské smlouvy z legislativně technického hlediska - a jak sám podotýká v názvu článku – tudiž z hlediska politicky nekorektního, a poukazuje na řadu nedostatků, kterými se vyznačuje jak SEU, tak SFEU a snaží se pro to najít odpověď.

Klíčová slova: Lisabonská smlouva, primární právo EU, Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie