Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi

Anna Chamráthová Richterová
  • Právník 7/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 510-524
  • Rubrika: Stati

Článek analyzuje, zda je obecné chápání pojetí veřejné moci a orgánu veřejné moci pro účely použití v právních normách dostačující a jaký má tato problematika význam pro uplatňování práv jednotlivců. V první části tyto pojmy za užití judikatury vymezuje a dospívá k závěru, že veřejnou mocí se míní vrchnostenská činnost spočívající v autoritativním rozhodování o právech a povinnostech v nadřazeném postavení. Následně článek analyzuje užití obou uvedených pojmů ve vybraných právních normách za pomoci judikatorního a doktrinálního výkladu. Výsledkem je zjištění, že jednak v praxi není obecně přijímané vymezení veřejné moci vždy zcela přiléhavé, jednak je nevrchnostenská činnost ztotožňována s činností, kdy orgán vystupuje v pozici soukromé fyzické či právnické osoby. Zároveň článek dospívá k závěru, že zřejmým záměrem zákonodárce je, aby právní normy vázaly určité skutečnosti na situace, kdy orgán či jeho funkcionář vykonávají svou veřejnoprávní zákonem uloženou kompetenci či vystupují z titulu své funkce, jako zkratku pro tyto situace však použije výraz veřejná moc, kdy tak nedochází k pokrytí všech zákonodárcem zamýšlených situací. V poslední části článek řeší, jak různé přístupy k chápání veřejné moci ovlivní jednotlivce, na jejichž situaci normy užívající tyto pojmy dopadají.

Klíčová slova: veřejná moc, orgán veřejné moci, vrchnostenská činnost, nevrchnostenská činnost, ochrana jednotlivce