Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Legislativa ČR v roce 2012 – kvantitativní přehled

Novák, František
  • Právník 11/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 1132-1149
  • Rubrika: Příspěvky

Článek přináší základní popis legislativy České republiky, jak se vyvíjela v roce 2012, resp. jakých celkových hodnot jednotlivých sledovaných ukazatelů bylo v tomto roce dosaženo. Jedná se o součást pravidelného monitoringu české legislativy, resp. formálních výsledků legislativní činnosti příslušných orgánů státu, jak se zobrazují prostřednictvím jejich zveřejňování ve Sbírce zákonů České republiky, resp. Sbírce mezinárodních smluv. Tento kvantitativní přehled legislativy ČR je pravidelně publikován na stránkách časopisu Právník od roku 2009, avšak s datovým záběrem až po rok 2007. Tento statistický přístup, či spíše základní kvantitativní deskripce důležitého segmentu českého práva, je prováděna na základě analýzy jmenovaných sbírek právních dokumentů a zejména pak databáze právních informací LexGalaxy, která umožňuje definovat popisné proměnné a následně sledovat jejich hodnoty v příslušném např. ročním období jako v tomto případě. Pro tyto účely je mj. zmíněná databáze také pod účinnou kontrolou autora tohoto článku neustále již po desetiletí budována a udržována. V tomto základním přehledu je sledován zejména stav a vývoj primární a podzákonné legislativy v České republice, v němž se odráží uplatňování zásady suverenity zákona v právním řádu země, dále inovativní, resp. novelizační tendence a aktivity na poli legislativy zachycující vývojové perspektivy a dále pak též faktor mezinárodního vlivu na českou legislativu, a to se zvláštním zřetelem k působení EU a její legislativní aktivity. To vše s ohledem na komparativní perspektivy vztahované k bezprostředně předcházejícím letům i v delší v zásadě již více než pětileté periodě, kdy pravidelný monitoring včetně publikování jeho výsledků probíhá. Hlavním smyslem a účelem těchto studií a článků je kvantitativně zachytit stav a vývoj legislativy ČR a vytvořit tak základní statistickou bázi pro jakékoliv další zejména kvantitativně orientované, ale jistě zdaleka nikoliv výlučně, analýzy českého práva i eventuální mezinárodní komparace na poli legislativy.

Klíčová slova: česká legislativa, kvantitativní deskripce právního řádu, legislativa, legislativa - ČR, teorie legislativy