Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Oľga Ovečková: Zmluvná pokuta, 2. vydanie, Bratislava, IURA EDITION 2011, 353 s.

Vozár, Jozef
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 949-951
  • Rubrika: Příspěvky

Po sedmi letech autorka přichází s druhým vydáním recenzované publikace, v němž podstatně prohloubila a rozšířila jednotlivé kapitoly o nové poznatky a výklady. Získané poznatky doplňuje a konfrontuje se soudní praxí, a to nejen slovenských soudů, ale i českých. Problematika je zpracována nejen z hlediska obchodněprávních, ale i občanskoprávních vztahů. Recenzovaná publikace je díky svému komplexnímu a fundovanému zpracování problematiky a použití dostupné slovenské a české literatury cennou pomůckou na Slovensku i v ČR.

Klíčová slova: smluvní pokuta