Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právní postavení Palestiny a otázka jejího uznání jako státu

Mrázek, Josef
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 843-871
  • Rubrika: Příspěvky

Poté co Palestina podala žádost o přijetí do OSN v roce 2011, znovu vyvstal problém jejího uznání jako státu. Autor se v této souvislosti v článku věnuje jak obecným otázkám, jako např. zda vznik státu je otázkou faktickou nebo právní?, jaký právní a politický význam má v současnosti uznání státu?, musí územní útvar pro své uznání vždy splňovat určité faktické a právní předpoklady stanovené mezinárodním právem? jaký je vztah mezi uznáním státu a přijetím za člena OSN? lze hovořit o nelegálním uznání státu?, tak konkrétním otázkám palestinské státnosti, jako např. splňuje nebo nesplňuje Palestina mezinárodněprávní podmínky státnosti?, jaký právni význam mělo vyhlášení nezávislosti „státu Palestina“ Frontou národního osvobození Palestiny v r. 1988?, představuje Palestina již státní útvar nebo jde zatím pouze o jednotku požívající právo na sebeurčení? a další. Zmiňuje také postoj Mezinárodního soudního dvora k této otázce.

Klíčová slova: Palestina, státnost Palestiny, uznání státu, vznik státu