Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Teoretická východiska vztahu odpovědnosti státu a jednotlivce v mezinárodním právu

Svaček, Ondřej
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 1053-1066
  • Rubrika: Příspěvky

Předkládaný článek shrnuje teoretická východiska vzájemného vztahu odpovědnosti státu a jednotlivce v oblasti porušení kogentních norem, resp. v oblasti zločinů podle mezinárodního práva. Autor sleduje pouze názory doktríny, závěry Komise OSN pro mezinárodní právo či mezinárodní rozhodovací praxe jsou reflektovány pouze minimálně. V širších souvislostech je problematika popsána v autorově disertační práci.

Klíčová slova: mezinárodní odpovědnost státu, mezinárodní zločin, odpovědnost jednotlivce v mezinárodní právu