Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodně právní ochrana přímých zahraničních investic a komunitární (unijní) právo

Bělohlávek, Alexander J.
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 1010-1052
  • Rubrika: Příspěvky

Tento příspěvek obsahuje přehled významných komunitárních pramenů, které mají dopad na ochranu přímých zahraničních investic. Zabývá se hlavními rysy a zásadami investičních dohod a porovnává je s obecnými zásadami práva Společenství. Následně se zabývá porovnáním základních standardů ochrany jednak na základě pramenů mezinárodního práva, a jednak na základě dohod uzavřených mezi členskými státy EU a nečlenskými státy nebo dohod, které jsou explicitně upraveny nebo vyplývají z komunitární úpravy. Článek rovněž analyzuje různé situace, pokud jde o kompetence EU ve vztahu k těmto investicím a potenciální problémy v této oblasti.

Klíčová slova: investiční dohoda, ochrana investic, ochrana investic - právo EU, přímá zahraniční investice