Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva

Kysela, Jan - Ondřejek, Pavel - Ondřejková, Jana
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 977-1009
  • Rubrika: Příspěvky

Autoři poukazují na to, že kromě Vídeňské úmluvy o smluvním právu český právní řád nezná institut prozatímního provádění mezinárodních smluv. Vedle samostné analýzy tohoto institutu se autoři zabývají úvahami, nakolik je prozatímní provádění vůbec ústavně přijatelné, nakolik je třeba je právně zakotvit, a to nejen co do formy, ale i co do stanovení kompetence orgánu oprávněnéhho o něm rozhodnout, jakož i o mezích samotného provádění. Bohatý bibliografický materiál.

Klíčová slova: mezinárodní smlouvy, prozatímní provádění smluv