Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právo použitelné pro řešení tzv. investičních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení

Bělohlávek, Alexander J. - Černý, Filip
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 389-418
  • Rubrika: Příspěvky

Prameny práva upravující ochranu mezinárodních investic. Modely řešení investičních sporů a jejich význam pro určení rozhodného práva. Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů a právo rozhodné pro spory řešené v rámci pravomoci ICSID. Založení pravomoci jako akt významně podmiňující přístup k nalezení rozhodného práva. Právo rozhodné pro meritum sporu. Interakce mezinárodního práva a předpisů národního původu. Charakter porušení závazků hostitelského státu z pohledu mezinárodního práva veřejného. Kombinované určení rozhodného práva a účel mezinárodního práva v režimu ochrany investic. Absence právní úpravy a její nahrazení mezinárodními standardy.

Klíčová slova: investiční spory, mezinárodní rozhodčí řízení, ochrana zahraničních investic, řešení sporů