Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Institut bezdůvodného obohacení de lege ferenda

Štursová, Lucie
  • Právník 3/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 295-306
  • Rubrika: Příspěvky

V předkládaném článku autorka hodnotí nedostatky stávající právní úpravy bezdůvodného obohacení a zamýšlí se nad možnými způsoby jejich odstranění ve světle paragrafového znění nového občanského zákoníku, které zpracovala pracovní komise Ministerstva vnitra. Inspirací pro případné změny autorce byly jednak Všeobecný zákoník občanský z roku 1811, a jednak německý občanský zákoník.

Klíčová slova: bezdůvodné obohacení, rekodifikace občanského zákoníku