Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu - přístup Evropského soudu pro lidská práva

Bílková, Veronika
  • Právník 1/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 19-47
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka se v článku zabývá třemi tematickými oblastmi. První je sféra použití Evroské úmluvy pro lidská práva za ozbojených konfliktů, zejména sféra použití ratione teritoriae a ratione personae. Druhou oblastí je možnost omezení lidských práv garantovaných EÚLP za ozbrojeného konfliktu formou jejich limitačí či derogací a rozsah, jež takové omezení může nabýt. Třetí oblastí je vztah EÚLP a mezinárodního humanitárního práva a vlivu, jaký má druhý právní systém na výklad a aplikaci systému prvního.

Klíčová slova: americký systém ochrany lidských práv, aplikace EÚLP, Evropský soud pro lidská práva, evropský systém ochrany lidských práv, jurisdikce státu, lidská práva, mezinárodní humanitární právo, ochrana lidských práv, ozbrojený konflikt, univerzální systém ochrany lidských práv, vojenská akce státu