Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vojtěch Stejskal, Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha, Linde Praha a.s., 2006, 590 s.

Zástěrová, Jana
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1493-1495
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce představuje pokus o systematické a kompexní zpracování zkoumané problematiky. Účelem práce bylo identifikovat, shrnout a analyzovat příslušné normy soft law a hard law ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Ačkoli nebylo možné se detailně věnovat všem relevatním právním normám, jedná o pokus zdařilý.

Klíčová slova: biologická rozmanitost, ochrana přírody, právo životního prostředí