Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jan Hurdík, Josef Fiala [eds.], Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis, Iuridica, no. 294, 1. vyd., Brno 2005, 377 s.

Tomášek, Michal
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1486-1489
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaný sborník je produktem první fáze vědeckovýzkumného záměru PF MU, která byla zaměřena na teoreticko-metodologická východiska koncepčního řešení postavení českého právního řádu v situaci vzniklé po vstupu ČR do EU. Recenzent srovnává tento sborník s obdobným sborníkem vydaným pražskou Právnickou fakultou UK k poctě našeho vstupu do Evropské unie.

Klíčová slova: právní řád ČR, vstup ČR do EU, vývoj českého práva