Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Uplatnění autonomie vůle v českém a italském rodinném právu

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1099-1135
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodu autorka provedla srovnání historických právních úprav platných v Itálii a u nás (tj. obč. zák. z r. 1865 a 1942 a ABGB z r. 1811) s ohledem na uplatnění autonomie vůle a smluvní svobody mezi manžely. Hlavní část článku analyzuje autonomii vůle jako základní princip soukromého práva a popisuje jeho limity v právu rodinném. Zvláštní pozornost je věnována specifickým rysům úkonů a smluv v rodinném právu. Autorka použila bohatý bibliografický materiál.

Klíčová slova: autonomie vůle, Itálie, manželská smlouva, manželské majetkové právo, manželství, vůle