Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z II. Valného shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo

Šturma, Pavel
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 1001-1002
  • Rubrika: Příspěvky

Zpráva hodnotí činnost ČSMP, referuje o jejích jednotlivých aktivitách a zmiňuje výsledky, jichž společnost dosáhla v rozvoji nauky, mezinárodního práva, v popularizaci dosažených výsledků, posilování úlohy mezinárodního práva v mezinárodních vztazích a v podpoře úsilí o kodifikaci práva. Zvláštní pozornost je věnována 2 účelovým projektům společnosti, jedním z nich je "Rozvoj české právní terminologie v souvislosti s plněním mezinárodněprávních závazků ČR".

Klíčová slova: překlady dokumentů ES, slovník primárního práva EU, terminologické otázky v právu EU