Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

The International Survey of Family Law, 1994, Published on Behalf of the International Society of Family Law [Mezinárodní přehled rodinného práva, 1994], Ed. by A. Bainham, M. Nijhoff Publishers, The Hague-Boston-London, 1996, 496 pp.

Haderka, Jiří F.
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 997-1000
  • Rubrika: Příspěvky

Renomovaný odborník zde uveřejňuje další recenzi na další svazek ročenky rodinného práva vydávané Mezinárodní společností pro rodinné právo, tentokrát v nakladatelství Martinus Nijhoff a upozorňuje čtenáře, že na začátku knihy jsou zveřejněna údaje o orgánech společnosti, její historii, cílech a aktivitách a jednotlivých autorech. Příspěvky jsou v knize řazeny dle abecedního sledu států, jež přispěly národními zprávami (je jich celkem 31), recenzent však o nich referuje dle jejih geografického seskupení a pojednává o zemích 1. Evropy, kde se konečně objevuje též evropský východ (zde upozorněme, že recenzent sám do ročenky přispěl pojednáním o vývoji právní úpravy problematiky ČR v letech 1993-1994), 2. Severní Ameriky, 3. Latinské Ameriky, 4. Tichomoří, 5. Asie a 6. Afriky. O vývoji v zemích všech těchto geografických seskupení recenzent čtenáře stručně a výstižně informuje a vyvolává tak u něj potřebu sáhnout po ročence a dozvědět se více.

Klíčová slova: manželská separace, novelizace ruského OZ, polygynie, rodinněprávní zákonodárství, Úmluva o právech dítěte, uznávání zahraničních rozvodů, výkup nevěst