Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jozev Vozár, Eutanázia. Právne aspekty, Pezinok, nakl. Formát, 1995, 176 s.

Štěpán, Jan
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 992-994
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je zkrácená a upravená verze kandidátské disertace bratislavského autora. Užitečnost knihy spatřuje recenzent mj. v tom, že pomáhá překonat pocity jakoby pro zákonodárce lékařská pomoc k důstojnému umírání měla být tabu. Recenzent oceňuje, že v knize je přehled právního stavu v 13 evropských státech a v Japonsku (chybí však zmínka o právu francouzském), na nějž navazuje podrobnější líčení právního vývoje eutanázie v Holandsku a v USA a v severních teritoriích Austrálie. Za velký klad monografie považuje i to, že se autor nesoustředí jen na obsah a výklad zákonů, nýbrž sleduje jejich aplikaci v soudních rozhodnutích.

Klíčová slova: eutanazie, humánní umírání, medicínské právo, nepravý omisivní čin, právo na soukromí, trestní odpovědnost lékaře, usmrcení na žádost