Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Stanovisko Konfederace umění a kultury k problematice nové úpravy pracovního práva

Foldyna, Antonín
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 984-985
  • Rubrika: Příspěvky

Konfederace se ústy svého prezidenta Antonína Foldyny vyjadřuje k předpokládané úpravě pracovního práva, s níž kategoricky nesouhlasí. Kritizuje pracovníky Ministerstva spravedlnosti za to, že jsou zcela hluší k hlasům těch, jichž se bude nové rekodifikované pracovní právo hlavně dotýkat. Konfederace odmítá možnou dekodifikaci a následnou úpravu pracovního práva v občanském zákoníku a mnohých dalších právních předpisech. V závěru je formulováno stanovisko Konfederace opírající se o tyto hlavní zásady: nutnost zachovat jeden kodex pracovního práva, vycházet je nutné z právní úpravy roku 1965 ovšem bez těch ustanovení, jež jsou v rozporu s potřebami tržního hospodářství a rozšíření nového zákoníku práce o některé právní instituty, nacházející se v současné době mimo zákoník práce.

Klíčová slova: dekodifikace pracovního práva, koncepce pracovního kodexu, rekodifikace pracovního práva