Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kolektivní smlouva jako autonomní právotvorná lex contractus a některé teoretické otázky s tím spojené

Kostečka, Jan
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 869-879
  • Rubrika: Příspěvky

Článek rozebírá základní otázky autonomní tvorby pracovního práva kolektivními smlouvami uzavíranými mezi představiteli zaměstnavatelů (jejich svazy) a zaměstnanců (odborovými svazy a federacemi odborových organizací). Praxe uzavírání normativních kolektivních smluv se vyvinula po zrušení zákazu koalicí spontánně ve 2. polovině 19. století a ve 20. století na základě poznání, že smlouva uzavřená mezi právem předvídanými účastníky vytváří i jejich práva a závazky předvídané, popř. sankcionované dispozitivním právem, je právotvorná jako tzv. lex contractus - tj. pramen práva vytvářený autonomně samými účastníky daných právních vztahů založených dotyčnou smlouvou.

Klíčová slova: autonomní tvorba práva, hromadná pracovní smlouva, kogentnost smluvních právních norem, soukromoprávní obligační kodex