Právo EU

Podle různých odhadů má právo Evropské unie (EU) vliv na 20–80 % práva, které platí v jednotlivých členských státech EU, mezi které ode dne 1. května 2004 náleží i Česká republika. Zatímco někdy je vliv práva EU na právní řády členských států nepřímý v tom rozsahu, ve kterém jsou jeho normy provedeny právními předpisy členských států nebo judikaturou jejich soudů, jindy mohou normy práva EU vyvolávat právní účinky bezprostředně a přímo a musejí být přímo aplikovány orgány členských států včetně soudů v zásadě stejným způsobem, v jakém tyto orgány aplikují ryze vnitrostátní právo. Podle ustálené judikatury Soudního dvora EU má navíc právo EU aplikační přednost v případě konfliktu mezi normou práva EU a normo vnitrostátního práva. Tyto okolnosti činí z práva EU, které může vznikat ve většině oblastí, kde členské státy EU svěřily pravomoci, zásadní faktor, který podstatně ovlivňuje, jaká právní pravidla dnes ve členských státech ve skutečnosti platí. To je základní důvod, proč má zásadní význam i debata o EU a o členství v něm.

Ústřední rozcestník EU

EU

Instituce, orgány, pomocná tělesa a decentralizované agentury EU

úvod do institucionálního systému EU

1. Instituce

Evropský parlament

Rada EU

Evropská komise

Soudní dvůr ES

Účetní dvůr

2. Orgány

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský inspektor pro ochranu osobních údajů

Evropský statistický úřad (Eurostat)

decentralizované agentury Evropské unie

Úřad pro úřední tisky EU

Evropský policejní úřad (Europol)

Eurojust

Úřad pro potírání podvodu

Úřad pro nábor zaměstnanců 

Právo Evropské unie

I. Primární právo

Smlouva o Evropské unii

smlouva o založení Evropského společenství

smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Charta základních práv Evropské unie 

smlouva o přistoupení ČR a 9 dalších států k Evropské unii

smlouva o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

II. Reforma EU a revize zakládacích smluv

lisabonská smlouva (tzv. reformní smlouva EU) 
(podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, ke vstupu nutná ratifikace ve všech členských státech (viz přehled), předpokládané datum vstupu v platnost 1. leden 2009: mění znění smlouvy o Evropské unii a smlouvu o založení Evropského společenství mění na smlouvu o fungování Evropské unie a modifikuje její obsah)

server věnovaný reformní smlouvě

předchozí pokus o reformu EU - smlouva o Ústavě pro Evropu

chronologie procesu reformy EU

III. Sekundární právo

Úřední věstník EU (elektronická verze hlavní úřední sbírky právních aktů EU vydávané od r. 1952 ve všech úředních jazycích EU; v češtině soustavně vydáván od 1. května 2004, předchozí ročníky vyhlášeny jako zvláštní české číslo Úředního věstníku)

databáze Eur-Lex (databáze práva EU umožňující přístup k veškerým pramenům tohoto právního řádu od psaných právních aktů přes mezinárodní dohody až po judikaturu unijních soudů a nezávazné akty, tzv. soft law; obsahuje tzv. bibliografický přehled, který podává informace o účinnosti dotčených aktů, způsobu jejich immplementace ve členských státech i o tom, zda byly předmětem výkladu Soudního dvora ES)

přehled platných právních aktů EU
(tématický uspořádaný přehled závazných právních aktů i nezvávazných dokumentů vztahujících se k jednotlivým oblastem působnosti EU)

souhrny platného unijního práva (stručný komentář k právu EU v jednotlivých oblastech její působnosti a přehled hlavních právních aktů a principů; není ovšem dostupný v českém jazyce)

IV. Judikatura unijních soudů

společný vyhledávač judikatury Soudního dvora ES, Soudu prvního stupně a Soudu pro unijní veřejnou službu(obsahuje úplná znění všech rozhodnutí vydaných od června 1997)

vyhledávač judikatury Soudního dvora ES, Soudu prvního stupně a Soudu pro unijní veřejnou službu(součást databáze Eur-Lex, obsahuje úplná znění všech rozhodnutí bez časového omezení)

aktuality o rozhodovací činnosti a změnách ve fungování unijních soudů

výroční zprávy unijních soudů(shrnují činnost unijních soudů v uplynulém kalendářním roce a obsahují statistiky o vývoji nápadu a rychlosti rozhodovací činnosti)

V. Vnější prameny

databáze mezinárodních dohod uzavřených EU nebo ES a jejich členskými státy

VI. Návrhy právních aktů a legislativní proces EU

přehled navrhovaných právních aktů

databáze sledování legislativního procesu

Další zdroje informací o EU a vývoji jejího institucionálního a právního systému

Obecné zprávy o činnosti EU (výroční zpráva o činnosti zpracovávanou Evropskou komisí podle čl. 215 SES)

Bulletin EU (měsíčník podávající stručné informace o vývoji v institutích a orgánech EU, vydáván Evropskou komisí)

Slovníček pojmů týkajících se EU a evropské integrace

IATE - Interactive technology for Europe (oficiální slovník odborných termínů použitých v evropské legislativě ve všech jazycích členských států)

Propagační publikace EU

Česká republika a Evropská unie

I. Formulace postojů ČR v EU

Formulaci postojů ČR k návrhům právních aktů EU i veškerým operativním rozhodnutím a s tím i prosazování tzv. národních zájmů v rozhodovacím procesu EU má v ČR na starosti výkonná moc. Návrhy mandátů a instrukcí připravují rezortní koordinační skupiny ustavené při jednotlivých úřadech centrální státní správy a jejich schvalování a koordinaci provádí Výbor pro Evropskou unii, který se schází ve dvou formacích: na úrovni členů, jimiž jsou ministři a vedoucí ústředních orgánů státní správy, jimž předsedá předseda vlády, a na úrovni pracovní, kdy je Výbor tvořen náměstky ministrů a vedoucích ústředních orgánů státní správy a kdy mu předsedá místopředseda vlády pro evropské záležitosti. Určitou kontrolu nad postoji vyoracovanými exekutivou provádí Parlament ČR, jehož obě komory zřídily zvláštní výbory, které se vyjadřují k návrhům unijních aktů a rozhodnutí, jakož i postojům ČR k nim: stanoviska, která z podnětu výborů obě komory zaujmou, musí být vládou zohledněna. Styk mezi orgány ČR a institucemi a orgány EU zajišťuje Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Institucionální zajištění členství ČR v EU

Výbor pro Evropskou unii

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR

Stálé zastoupení ČR při EU

II. ČR a právo EU

S ohledem na budoucí přistoupení ČR k EU došlo ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. ke změně Ústavy ČR, jejímž smyslem bylo zajistit přednost a přímou použitelnost práva ES, jakož i plnou aplikací aktů práva EU (viz důvodová zpráva k této novele). Na základě do Ústavy nově vloženého čl. 10a mohou být některé pravomoci ČR prostřednictvím mezinárodních smluv přenášeny na mezinárodní organizace nebo instituce. Podle novelizovaného znění čl. 10 Ústavy pak vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament ČR a jimiž je ČR vázána, jsou součástí právního řádu ČR a v případě konfliktu mezi nimi a zákonem či podzákonným předpisem ČR mají jejich ustanovení přednost; taková mezinárodní smlouva zavazuje i Ústavní soud a obecné soudy ČR. Autoritativní výklad příslušných "euroustanovení" Ústavy provádí Ústavní soud ČR, jehož judikatura ke vztahu mezi právem EU a českým právem se od přistoupení postupně rozrůstá. Dohled nad legislativním prováděním unijního práva v ČR má zejména odbor kompatibility Úřadu vlády, který přezkoumává slučitelnost návrhů předpisů ČR předkládaných vládou a ústředními orgány státní správy a vede elektronické databáze o stavu provádění unijního práva v ČR. Zájmy ČR v řízeních před unijními soudy obhajuje vládní zmocněnec pro zastupování ČR, jehož odbor je součástí Ministerstva zahraničních věcí.

Ústava ČR

novela č. 395/2001 Sb. a její důvodová zpráva

Ústavní soud a jeho rozhodovací činnost k členství ČR v EU

odbor kompatibility Úřadu vlády ČR

vládní zmocněnec pro zastupování ČR

III. EU v ČR

Euroskop (oficiální informační server vlády ČR o EU a vztazích ČR a EU)

Zastoupení Evropské komise v ČR

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

Specializované stránky, vědecké instituce a spolky zabývající se evropskou integrací a právem EU

Úvod do studia EU a práva EU (Harvard Law School)

Úvod do studia práva EU (Europa Instituut, Leiden)

Úvod do studia práva EU (New York University School of Law)

European Integration Current Contents (obsahy 108 periodik věnovaných evropské integraci a právu EU)

European Research Papers Archive (archiv studií věnovaných evropské integraci a jejím právním aspektům z provenienci předních evropskkých výzkumných středisek)

Academy of European Law (Florencie, Itálie)

Academy of European Law (Trevír, SRN)

T. M. C. Asser Instituut (Haag, Nizozemsko)

Centre de Droit Européen, Université Paris 2 - Panthéon Assas

Centre des Etudes Europeennes Strasbourg

Centre of European Law, King´s College (Londýn, Velká Británie) 

Centre for European Legal Studies, Cambridge

College d´Europe

Département des Etudes internationales, européennes et comparatives, Université Paris 1 - Sorbonne

Europa Instituut, University of Leiden (Leiden, Nizozemsko)

Europa-Kolleg (Hamburg, SRN)

European Administrative School  

European Constitutional Law Network

European Institute of Public Administration (Maastricht, Nizozemsko) 

European Public Law Center (Athény, Řecko)

Evropský univerzitní institut

Institute of European and Comparative Law, University of Oxford

Universite Robert Schuman (Strasbourg, Francie)

Walter Hallstein Institut fur Europaeisches Verfassungsrecht, Humboldt-Universitat (Berlín, SRN)