Výzkum a projekty / 2011

Nově započaté granty:
 1. P408/11/0368  Grantová agentura ČR 
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,DSc.
  Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci
  (European international private law... )
  Doba řešení: 2011-2013
 2. LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
  - podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  Doba řešení: 2010-2015

  3. No. 21110486  International Visegrad Fund 
  Metamorphoses of Law in the Visegrad countries
  Spoluřešitelská pracoviště: Ústav státu a práva SAV, Instytut nauk prawnych PAN, Institute of Legal Studies HAS.
  Doba řešení: 2011-2012 www.ilaw.cas.cz/metamorphoses

 

Pokračující granty:
 1. 408/10/P539 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
  Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR
  (European sport law and its role in the legal regulation of sport in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2010-2012
   
 2. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
  JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
  Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
  (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
  Doba řešení: 2008-2012
 3. 407/07/0679 Grantová agentura ČR 
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Spoluřešitel: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
  Právní e-slovník - PES
  (Legal e-dictionary - PES)
  Doba řešení: 2007-2011 
 4. 407/09/1823 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
  Normativní regulace prostředí počítačových sítí se zřetelem k Internetu
  (Normative regulation of the environment of computer networks in particular to the Internet)
  Doba řešení: 2009-2011
 5. 407/09/0760 Grantová agentura ČR
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  Spoluřešitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Mezinárodněprávní ochrana investic a její dopad v České republice
  (Protection of Investments in International Law and its Impact in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2009-2011