2024

Pokračující granty a projekty / Continuing grants and projects:

 

CZ.02.01.01/00/22_010/00020 OP JAK MSCA (MŠMT)

Suspended Sentences

Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2023–31. 12. 2024

Podmíněné tresty odnětí svobody jsou nejčastěji ukládané tresty v evropských kontinentálních zemích. Jejich originální účel spočíval pouze v odrazení pachatelů od páchání dalších trestných činů. Zda tomu však je, nebylo dosud empiricky prokázáno. Tento projekt se proto zaměřuje na efektivitu podmíněných trestů odnětí svobody z hlediska recidivy. Využívá k tomu náhlé změny v míře odrazení, zejména ke konci zkušební doby (používá density discontinuity design). Nová metodologie, kterou používá tento výzkum, umožňuje zkoumat problém - efektivitu podmíněných trestů odnětí svobody - který dosud nebyl zkoumán právě z důvodu nevhodné metodologie a nedostatečných dat. Cílem projektu je zjistit efektivitu nejpoužívanějšího trestu v České republice a v postkomunistických zemí.

 

LX22NPO5101 MŠMT – EXCELES / Ministry of Education, Youth and Sports – EXCELES

SYRI - Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

(SYRI – Systemic Risk Institute)

Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Doba řešení / Implementation period: 1. 6. 2022–31. 12. 2025

Systémová společenská rizika typu zdravotních ohrožení (pandemií) kladou nové typy závažných nároků na společenské obranné mechanismy a formování veřejné politiky. Dále mají zdravotní a systémové krize společenské dopady, jejichž řešení, stejně jako akutní obrana proti krizím, vyžadují systematický společenskovědní výzkum. Navrhovaný projekt vytvoří v devíti vzájemně provázaných vědních okruzích (projektových aktivitách) národní autority, které na základě badatelského a aplikovaného výzkumu nabídnou oporu pro veřejné politiky: Komunikace, riziko a nejistota; Právo a vládnutí; Systémy resilience; Socioekonomické nerovnosti; Polarizace a populismus; Efektivita zdravotního systému; Vzdělávání a dopady pandemie; Ekonomické dopady pandemie; Sociální dopady pandemie a trh práce.

 

VJ02010029 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1

AISEE – AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie

(AISEE – Artificial Intelligence based Search Environment for video/photo)

Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.

Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2022–31. 12. 2025

Projekt řeší AI vytěžování dat ve forenzní praxi. Nabídne SW platformu pro detekci objektů zájmu na základě komplexních prostoro-časových vztahů s atributy objektů a indexovaných vzájemných vztahů. Umožní trénování AI metod přímo v prostředí Policie ČR pomocí AI postupů semiautomatického a “weakly supervised“ učení se zapojením koncového uživatele. Navržené postupy zohlední nedostatek trénovacích dat. Součástí bude rozhraní pro zadávání dotazů a vyhodnocování odpovědí odpovídající potřebám forenzní praxe. Platforma umožní evaluaci efektivity vzhledem k omezením z praxe. Vývoj proběhne třífázově s uživatelskou zpětnou vazbou. Vznikne sada testovacích videosekvencí podle uživatelských scénářů a výzkumná zpráva adresující aspektů použití AI metod z pohledu etiky, právního rámce a lidských práv.

 

VJ01010084 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1

Elektronické důkazy v trestním řízení

(Digital evidence in criminal proceedings)

Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2021–31. 12. 2025

Projekt reaguje na aktuální problémy související se sílící potřebou orgánů činných v trestním řízení efektivně nakládat s elektronickými důkazy. Jeho cílem je tyto orgány vybavit právními, organizačními a technickými řešeními, které mohou posílit jejich akceschopnost nejen při stíhání a vyšetřování kriminality páchané za využití moderních technologií. Projekt současně cílí na vybudování silné odborné platformy, způsobilé identifikovat vznikající výzvy a reagovat na ně prostřednictvím návrhu efektivních řešení postavených na výsledcích špičkového výzkumu. Výzkum bude zaměřen na oblasti compliance ISP s požadavky na spolupráci s OČTŘ, právním otázkám využití elektronických důkazů v trestním řízení a v adhezním řízení a vývoji nástrojů pro technické zajištění a analýzu elektronických důkazů.

 

LP-HRMGSA-017 Norské fondy / Norway grants

Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva

(Promoting Human Rights in the Digital Era: Raising awareness and professional standards in journalism about the impact of modern technologies on human rights)

Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.

Doba řešení / Implementation period: 1. 2. 2022–29. 2. 2024

Cílem projektu je dlouhodobé zvyšování informovanosti a povědomí o dopadu technologií na lidská práva nejen v novinářském světě a ve vzdělávacích institucích, ale i mezi širokou veřejností. Během pandemie bylo v ČR pravidelně poukazováno na potenciální i reálné porušování lidských práv souvisejících s moderními technologiemi (např. zneužívání osobních dat, nastavení diskriminujících digitálních procesů atd.). Tato upozornění média většinou přebírala (pokud vůbec) z neziskového sektoru, občanských iniciativ nebo od odborníků z ICT. Cílem tohoto projektu je, aby novináři získali dostatečné dovednosti a znalosti nejen o lidských právech, ale též o rizicích jejich porušování v digitální době, a aby se tak stali významnými hlídači jejich dodržování. Projekt přispěje ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v ČR prostřednictvím zvyšování povědomí a profesních standardů budoucích i současných novinářů v oblasti dopadu moderních technologií, včetně umělé inteligence, na dodržování lidských práv.

 

LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur

Právo ochrany klimatu

(Climate Law)

Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2020–31. 12. 2024

Cílem projektu je rozvinout v české právní vědě téma právní ochrany klimatu. Přestože jde vzhledem k environmentální závažnosti o téma vysoce aktuální a v zahraničí hojně rozpracované, u nás mu dosud nebyla po právně-teoretické stránce věnována pozornost. Úkolem nového, v ČR prvního výzkumného týmu zaměřeného na právo ochrany klimatu bude nejprve analyzovat tuto oblast v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním. Poté bude obor systematicky rozvíjen v českém právním prostoru budováním výzkumné infrastruktury, formou publikací, přednášek zahraničních expertů a workshopů. V závěrečné fázi, po prohloubení poznatků, bude již cílem týmu přinášet doporučení či stanoviska k legislativní implementaci klimatických závazků ČR, pěstovat při řešení této problematiky mezioborové vazby a mezinárodní kontakty, a především zapojit se aktivně do mezinárodní debaty o tématu aktivní účastí na konferencích, publikováním v zahraničních časopisech a uspořádáním mezinárodní konference v Praze.

 

FWO-R-12740

Climate Change Law in Europe

Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2022–31. 12. 2027

This Scientific Research Network seeks to contribute to legal innovation in Climate Change Law in Europe. Its geographical scope is limited to the European Union (EU) and the United Kingdom (UK). Its research, however, will not be limited to EU and domestic Climate Change Law. Insofar as it is relevant for Climate Change Law in the EU and the UK, the international legal and governance framework and other regional frameworks (UNECE, ECHR, …) will also be involved. The network partners will work together on four key issues:

  • A just transition to a low carbon economy;
  • Human rights in Climate Change Law;
  • Biodiversity protection in Climate Change Law;
  • Governance innovation in Climate Change Law.

CLASS is co-coordinating pillar two on human rights.

 

01-S4-2023-VUBP (MPSV, VÚBP)

Nové fenomény pracovněprávního prostředí

Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D., doc. doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.

Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2023–31. 12. 2024

Měnící se trh práce vyžaduje zvýšení tlaku na digitalizaci pracovněprávní dokumentace s dopady do dokumentace BOZP. Součástí příprav na zvýšení odolnosti společnosti je posílení právní úpravy týkající se distančního výkonu práce. Tato forma práce je z hlediska ergonomických parametrů a psychosociálních rizik velmi zátěžová a je třeba nastavit systémově tuto oblast tak, aby nezpůsobovala snížení kvality pracovních podmínek zaměstnanců a zároveň byla pro zaměstnavatele byla přínosná. Digitalizace a zjednodušení a modernizace nástrojů v této oblasti sníží tlak na obě strany jak v oblasti psychosociální, tak z hlediska administrativní zátěže zaměstnavatele. Jedná se úpravu sjednávání pracovní smluv na dálku, úpravu elektronických výplatnic, plánování směn, školení zaměstnanců k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a zajištění bezpečnosti práce a odškodnění zaměstnanců za úrazy či nemoci z povolání způsobené distančním výkonem práce či v souvislosti s tímto atypickým výkonem práce.