Výzkum a projekty / 2008

Nově započaté granty:

 1. 407/08/P148 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
  Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva
  (Civil Liability Arising from Medical Care)
  Doba řešení: 2008-2010
 2. 407/08/0188 Grantová agentura ČR 
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
  (Codification of Private International law - Balance and Outlooks)
  Doba řešení: 2008-2010
 3. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
  JUDr. Jana Zástěrová, CSc.
  Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
  (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
  Doba řešení: 2008-2012
 4. KJB700680801 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D..
  Svobodná vůle a zodpovědnost
  (Free Will and Responsibility)
  Doba řešení: 2008-2010
 5. RM 15/02/08 Ministerstvo zahraničních věcí
  JUDr. Lenka Pítrová, CSc. - JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
  Analýza k perspektivám kompetenčního soudnictví v EU
  (The compétence de la compétence of EU courts)
  Doba řešení: 2008

Pokračující granty:

 1. 407/07/0679 Grantová agentura ČR 
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Spoluřešitel: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
  Právní e-slovník - PES
  (Legal e-dictionary - PES)
  Doba řešení: 2007-2011
 2. 407/07/0479 Grantová agentura ČR  - 
  Doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc.
  Trestní právo hmotné a procesní v Evropské Unii
  (Substantive and adjective criminal law in European Union)
  Doba řešení: 2007-2011 -- v r. 2008 GRANT UKONĆEN Z DŮVODU ÚMRTÍ ŔEŠITELE
 3. A700680701 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Louda, CSc.
  Spoluřešitel: Ing. Jří Hegner, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst
  (Legal and economic aspects of the support of public-private partnership and co-operation in the light of EU and CR documents, EC/EU and CR law and experience of selected regions and cities)
  Doba řešení: 2007-2009
 4. A700680702 Grantová agentura AV ČR
  Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
  Spoluřešitel: Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Doc. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc., Vysoká škola aplikovaného práva
  Právněpolitické otázky boje s terorismem a demokracie: srovnávací pohled
  (Legal policy issues of the fight against terrorism and democracy: a comparative approach)
  Doba řešení: 2007-2009
 5. 407/06/1467 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Michal Šejvl
  Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení
  (The Application of EC law in the Czech Republic after Accession)
  Doba řešení: 2006-2008
 6. IAA700680502 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Pojmová struktura českého právního řádu
  (Conceptial structure of Czech legal system)
  Doba řešení: 2005-2009