Výzkum a projekty / 2003

Projekty:

 1. K9058117 2001-2004 GA AV 
  Současná česká společnost a otázky evropské integrace. 
  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., 
  EÚ AV ČR, 
  spoluřešitel:JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
 2. K8002119 2001-2004 GA AV 
  Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací. 
  PhDr. Luboš Jiráň, CSc., 
  ARÚ AV ČR, 
  spoluřešitel: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

Granty:

 1. 407/03/0486 Grantová agentura ČR 
  Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy. 
  JUDr. Jiří Grospič, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  spoluřešitelé: doc. JUDr. Taisa Čebišová, CSc. - Právnická fakulta UK v Praze, JUDr. Karel Svoboda, CSc. - Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 
  doba řešení: 2003-2004
 2. 407/02/0294 Grantová agentura ČR 
  Mezinárodní ekonomické právo - způsoby řešení sporů. 
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2003
 3. 407/02/0295 Grantová agentura ČR 
  Právo mezinárodního obchodu - nové trendy z hlediska českého práva. 
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2004
 4. 407/02/0296 Grantová agentura ČR 
  Srovnávací výzkum lidských práv ve sjednocující se Evropě. 
  doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2004
 5. 407/02/0297 Grantová agentura ČR 
  Právněinformatická podpora legislativy. 
  JUDr. František Novák, CSc. , 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2004
 6. 407/02/0575 Grantová agentura ČR 
  Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb. 
  JUDr. Ján Matejka, 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2003
 7. A7068201 Grantová agentura Akademie věd ČR 
  Kontextuální právní slovník II. 
  JUDr. František Cvrček, CSc. , 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR, 
  doba řešení: 2002-2004
 8. A7068301 Grantová agentura Akademie věd ČR 
  Způsoby zdokonalování a zefektivňování právní regulace v moderním státě. 
  JUDr. Jiří Grospič, CSc. , 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  doba řešení: 2003-2004
 9. LI01 2001-2003 MŠMT ČR 
  Databáze CELEX - základní informační zdroj o právu EU. 
  řešitel: PhDr. Jana Mouchová, 
  Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 
  spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 10. LI002007 2000-2003 MŠMT ČR 
  Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope. 
  řešitel: Mgr. Sylva Řehořová, 
  Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 
  spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR

Juniorské granty:

 1. B7068202 Grantová agentura Akademie věd ČR 
  Výzkum řeči a právního jazyka v soudním řízení. 
  Mgr. Michal Šejvl, 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  Doba řešení: 2002-2004
 2. KJB7068303 Grantová agentura Akademie věd ČR 
  Analýza formálních struktur právních dokumentů. 
  JUDr. František Brabec, 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  Doba řešení: 2003-2005
 3. KJB7068302 Grantová agentura Akademie věd ČR 
  Aktuální pohled na právní instituty daňového řízení a zhodnocení jejich teleologického významu pro případnou rekodifikaci tohoto řízení. 
  JUDr. David Bauer, 
  Ústav státu a práva AV ČR, 
  Doba řešení: 2003-2004