2021

Pokračující granty a projekty / Ongoing grants and projects:

18-23804S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2020

 

19-24949S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi
(The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Spoluřešitel/Co-researcher: CEVRO Institut, z. ú. (doc. JUDr. Ivanka Štenglová)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-25438S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí
(Law of International Sports Associations as an equivalent to a Superstate and borders of legality of its powers)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-15077S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních systémech
(Sentencing disparities in the post-communist continental legal systems)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jakub Drápal M.Phil.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

20-27258S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při újmě způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno
(Damages for personal injury and collateral benefits – compensatio lucri cum damno)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2021

 

TL02000085 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
(Civil Liability for Damage caused by Operation of Autonomous Vehicles)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2021

 

TL01000467 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Řešitel / Principal investigator: PhDr. David Černý, Ph.D.
Spoluřešitelé/Co-researchers: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Doba řešení / Implementation period: 2018–2021

 

TL02000134 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
(Survey and education of Citizen of the Czech Republic in the field of Biometrics)
Spoluřešitel/Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Řešitel/Principal investigator: Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (prof. Ing. Dipl.-Ing Martin Drahanský, Ph.D.)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

TL02000360 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života
(Decision-making process on health care at the end of life)
Spoluřešitel/Co-researcher: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M.
Řešitel / Principal investigator: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

 

TL03000152 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Umělá inteligence, média a právo
(Artificial Intelligence, Media and Law)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

 

TL04000052 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie COVID-19
(Capacities to Respond to Infectious Diseases In EU law: critical assessment and recommendations in the light of the COVID-19 pandemics)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2022

 

MTA-19-10 Akademie věd ČR a Maďarská akademie věd (HAS) / Czech Academy of Sciences and Hungarian Academy of Sciences
Revisiting the definition and the normative concept of the consumer case studies in four EU Member States
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

8J19AT008 Společné česko-rakouské výzkumné projekty MŠMT / Joint Czech-Austrian Research Projects of Ministry of Education, Youth and Sports
Veřejný zájem v právu
(Public Interest in Law)
Spoluřešitel/Co-researcher: JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT / Action Program Research, Development and Education of Ministry of Education, Youth and Sports
Transitional Jurisprudence
Spoluřešitel/Co-researcher: Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D.
Řešitel / Principal investigator: Právnická fakulta Masarykovy univerzity (doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.)
Doba řešení / Implementation period: 2017–2021

 

8F20016 SOLSTICE (Societal Transformation in the Face of Climate Change) – JPI Climate MŠMT
Socially Just and Politically Robus Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

 

LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur
Právo ochrany klimatu
(Climate Law)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2024