2021

Nově započaté granty a projekty / New Grants and Projects:

 

3201400125  Státní fond životního prostředí / The State Environmental Fund of the Czech Republic
Zdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel (Healthy car - Improving air quality through environmentally conscious  vehicle maintenance)
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2022

 

TIR TIRAMD108  Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Zkoumání možných úprav právních předpisů ČR potřebných pro zavádění vozidel ve stupních automatizace SAE 3 a vyšších do provozu / Analysis of possible amendments to the Czech legal regulations required for the introduction of vehicles with SEA 3 automation level and higher into operation
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2022

 

TL05000550 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence (Big Data 4AI)
(Legal Obstacles for Big Data Processing in the Service of Artificial Intelligence)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Veronika Žolnerčíková
Doba řešení / Implementation period: 2021–2023

 

Pokračující granty a projekty / Ongoing Grants and Projects:

18-23804S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2020

 

19-24949S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi
(The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Spoluřešitel/Co-researcher: CEVRO Institut, z. ú. (doc. JUDr. Ivanka Štenglová)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-25438S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí
(Law of International Sports Associations as an equivalent to a Superstate and borders of legality of its powers)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-15077S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních systémech
(Sentencing disparities in the post-communist continental legal systems)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jakub Drápal M.Phil.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

20-27258S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při újmě způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno
(Damages for personal injury and collateral benefits – compensatio lucri cum damno)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2021

 

TL02000085 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
(Civil Liability for Damage caused by Operation of Autonomous Vehicles)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2021

 

TL01000467 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Řešitel / Principal investigator: PhDr. David Černý, Ph.D.
Spoluřešitelé/Co-researchers: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Doba řešení / Implementation period: 2018–2021

 

TL02000134 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
(Survey and education of Citizen of the Czech Republic in the field of Biometrics)
Spoluřešitel/Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Řešitel/Principal investigator: Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (prof. Ing. Dipl.-Ing Martin Drahanský, Ph.D.)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

TL02000360 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života
(Decision-making process on health care at the end of life)
Spoluřešitel/Co-researcher: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M.
Řešitel / Principal investigator: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

 

TL03000152 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Umělá inteligence, média a právo
(Artificial Intelligence, Media and Law)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

 

TL04000052 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie COVID-19
(Capacities to Respond to Infectious Diseases In EU law: critical assessment and recommendations in the light of the COVID-19 pandemics)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2022

 

MTA-19-10 Akademie věd ČR a Maďarská akademie věd (HAS) / Czech Academy of Sciences and Hungarian Academy of Sciences
Revisiting the definition and the normative concept of the consumer case studies in four EU Member States
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

8J19AT008 Společné česko-rakouské výzkumné projekty MŠMT / Joint Czech-Austrian Research Projects of Ministry of Education, Youth and Sports
Veřejný zájem v právu
(Public Interest in Law)
Spoluřešitel/Co-researcher: JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT / Action Program Research, Development and Education of Ministry of Education, Youth and Sports
Transitional Jurisprudence
Spoluřešitel/Co-researcher: Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D.
Řešitel / Principal investigator: Právnická fakulta Masarykovy univerzity (doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.)
Doba řešení / Implementation period: 2017–2021

 

8F20016 SOLSTICE (Societal Transformation in the Face of Climate Change) – JPI Climate MŠMT
Socially Just and Politically Robus Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

 

LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur
Právo ochrany klimatu
(Climate Law)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2024