Projekt "Collective Redress" Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

O projektu

Project supported by

Projekt "Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations" probíhal  od 1. února 2018 do 31. července 2019 s podporou Mezinárodního Visegradského fondu. Byl věnován tématu možností zavedení a fungování kolektivních nástrojů právní ochrany v situacích hromadné újmy resp. porušení právních předpisů v oblastech životního prostředí a ochrany spotřebitele. Projekt věnoval zvláštní pozornost roli nevládních organizací v obou oblastech - environmentální i spotřebitelské, a proto do řešení zapojil zástupce takových organizací ze zemí Visegradské čtyřky. Kromě nich se projektu účastnili právní experti oblasti ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele.

Poznatky projektu představuje monografie kolektivu autorů s názvem "Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?", která byla vydána v r. 2019 Ústavem státu a práva AV ČR.

E-kniha je ke stažení zdarma zde.

Obálka_VisegradSIMON, R. – MÜLLEROVÁ, H. (eds.). Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: an Achievable Target?  Praha: Ústav státu  a práva Akademie věd ČR, 2019, 280 s., ISBN 978-80-87439-39-5 (e-kniha).

Kniha shrnuje hlavní výsledky analýzy a komparace nástrojů kolektivní právní ochrany v oblasti ochrany spotřebitele a ochrany životního prostředí v zemích V4 (v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku). Pro každou z uvedených zemí přináší v oborech ochrany spotřebitele a ochrany životního prostředí teoretický pohled právních expertů a shrnutí praktických zkušeností zástupců nevládních organizací s aplikací příslušné legislativy. Výklad je vsazen do souvislostí nedávaného vývoje politiky a práva EU v daných sektorech, v environmentální oblasti je navíc doplněn o kontext plnění mezinárodních závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí.

 

 

 

 

 

ARCHIV ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O PROJEKTU:

Hlavní cíle projektu

Následky porušování předpisů v oblasti životního prostředí a nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům mohou dopadat na značné množství osob a působit hmotné škody (byť škoda způsobená každé jednotlivé osobě může být i marginální). Možnost zapojení environmentálních a spotřebitelských organizací do žalob nebo jiných právních prostředků ochrany lze vidět jako klíčový prvek dostupného a účinného vymáháních zakotvených práv. Navzdory existenci právních požadavků evropského práva v obou oblastech jsou mechanismy právní ochrany ve všech zemích Visegradské čtyřky nedostatečné: z důvodu vysokých soudních poplatků a vysokého rizika neúspěchu, stejně jako chybějících procesních rámců je účast nevládních organizací omezená a právo na přístup ke spravedlnosti není dostatečně zajištěno.

Hlavním cílem našeho projektu je vyplnit legislativní mezery a připravit procesní normy civilního řízení v zemích V4 pro možnost řešení ekologických i spotřebitelských škod dopadajících na větší množství osob, za účelem zlepšit přístup ke spravedlnosti. Za důležitý prvek sloužící k posílení práv v obou oblastech považujeme účast nevládních organizací (spolků), která by měla být posílena. V rámci projektu  plánujeme shromáždit a srovnat zkušenosti environmentálních a spotřebitelských organizací v zemích Visegradské čtyřky. Budeme analyzovat hlavní mezery stávajícího stavu z hlediska právní úpravy i jejího výkladu a navrhovat vylepšení. Vzájemná komparace jednak mezi čtyřmi zeměmi s podobnou právní tradicí a jednak mezi dvěma oblastmi, u nichž obou existuje "slabší strana", jejíž ochrana se typicky zvyšuje při využití kolektivních nástrojů ochrany, dává možnost využít synergií a  pozitivních zkušeností nabytých v jedné oblasti i jinde a vylepšit tak celkovou situaci směrem k účinnější implementaci práv.

 

Způsob řešení

 Projekt bude zahrnovat část týkající se občanské společnosti a část právní. První část se bude soustředit na aktivity a  právní možnosti nevládních organizací v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. Organizace, které jsou partnery projektu, budou prezentovat své zkušenosti a poznatky a identifikovat problémová místa právní úpravy. Budou také modelovat představy o budoucích možnostech svého angažování v kolektivních mechanismech ochrany práv. V právní části budou právní experti ze zúčastněných zemí a obou oblastí  analyzovat a hodnotit stávající právní úpravu kolektivních nástrojů ochrany, resp. jejich absenci, na národní úrovní i ve světle požadavků evropského práva a judikatury. Výsledkem by měl být soubor navrhovaných opatření pro jednotlivé národní legislativy. Vedlejším efektem spolupráce by mělo být i založení užších vazeb mezi experty z oblasti ochrany životního prostředí a oblasti ochrany spotřebitele, které mohou vést ke vzájemnému recipročnímu obohacování o nové přístupy k řešení problematik, které mají  podobné prvky.

 

Detailněji k souvislostem řešené problematiky zde.