Informace Publikováno: 29. 10. 2018
Výzva k zasílání příspěvků: Jednotlivec a veřejná moc

Výzva k zasílání příspěvků: Jednotlivec a veřejná moc

Téma vyhlašuje časopis Právník pro číslo 8/2019. Redakce toto tematické zaměření zvolila inspirována výročím přijetí zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb. z 22. srpna 1969, o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku, tzv. „pendrekového zákona“, který se stal právním nástrojem postupující „normalizace“ po sovětské okupaci Československa.

 Redakci jde o právněteoretické příspěvky zaměřené na aktuální otázky z oblastí právní filosofie, ústavního práva, práva Evropské unie, trestního a správního práva, jakož i práva soukromého a dokládající současnou úroveň české právní vědy.

 Anotaci příspěvku v rozsahu nejvýše pěti stran s uvedením hlavních tezí a literatury, již autoři zamýšlejí použít, je možné zaslat redakci nejpozději 4. prosince 2018 na adresu pravnik@ilaw.cas.cz. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 25. dubna 2019, přičemž její rozsah by neměl přesáhnout 20–25 normostran. Příspěvky budou následně recenzovány v rámci standardního recenzního řízení a otištěny v čísle 8/2019. Redakce uvítá i kratší příspěvky, které by mohly být zařazeny do rubrik Glosy nebo Informace.

 Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.

 Redakce časopisu Právník