Aktuálně Publikováno: 13. 2. 2014

Výzva k zasílání příspěvků

Dne 6.10.2014 uplyne 100 let od smrti A. Randy, zakladatele novodobé české nauky občanského a obchodního práva.

Redakce časopisu Právník má v úmyslu připomenout toto výročí uveřejněním vědeckých statí zaměřených v rámci témat, jimž se A. Randa věnoval, na konkrétní a aktuální právní otázky spojené s problematikou držby, vlastnictví, náhrady škody neb dědění v propojení s korporačním právem. Redakci nejde o stati změřené historicko-právně, ale o doložení současné úrovně právní vědy v oborech, jejichž vzdělávání A. Randa v českých zemích obnovil nebo založil.

Anotaci stati v rozsahu max. 5 stran s uvedením hlavních tezí a literatury je možné zaslat redakci nejpozději do 28.2.2014 na mail pravnik@ilaw.cas.cz.

Redakce na základě předběžného posouzení osloví vybrané autory, aby svou stať zpracovali nejpozději do 15.7.2014, přičemž rozsah by neměl přesáhnout 20 normostran. Texty budou recenzovány v rámci standardního recenzního řízení a otištěny u příležitosti výročí Antonína Randy, tj. v čísle 10/2014.

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd se rozhodla podpořit autora nejlepší publikované stati finanční odměnou ve výši 12 tis. Kč. Toto ocenění bude náležitým způsobem u příslušného textu vyznačeno.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na redakci časopisu pravnik@ilaw.cas.cz.