Informace Publikováno: 11. 7. 2016

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka.

Požadujeme:

 • probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.),
 • aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka,
 • vědecko-organizační schopnosti,
 • zaměření zejména na výzkum otázek:
  • korporátního práva,
  • soukromoprávních deliktů,
  • medicínského práva a bioetiky,
  • práva ve vztahu k ochraně veřejného zájmu,
  • soudnictví ve vztahu k právu a ke společnosti,
  • vztahu práva a technologií, právního jazyka a informatiky,
  • filozofických a metodologických základů vědeckého poznávání práva,
  • teorie globálních a lokálních konfliktů a otázek teritoriální integrace,
  • právní komparatistiky,
 • zkušenosti s prací na grantových projektech, aktivní účast na mezinárodních konferencích, případně články v recenzovaných nebo impaktovaných zahraničních časopisech vítány.

Nabízíme:

 • možnost podílet se na celkovém rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů,
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka,
 • podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka,
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu na níže uvedené adrese (v listinné a současně i v elektronické podobě) nejpozději do dne 12. 8. 2016 do 12.00 hod.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.Národní 18,116 00 Praha 1E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.