Výběrové řízení Publikováno: 13. 1. 2020
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

 

Požadavky

 • neomezená svéprávnost1),
 • bezúhonnost ve smyslu § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • morální bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti právo a vědecká kvalifikace v téže oblasti,
 • předchozí vědecká činnost v oblasti právo,
 • organizační a manažerské schopnosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění2), (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

 

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).                                                           

                                                               

Předpokládané funkční období: 12.6.2020 – 12.6.2025.

 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně; zalepená obálka musí být označena nápisem „Výběrové řízení na ředitele pracoviště“.

 

K přihlášce je třeba přiložit

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci nebo jejich ověřené kopie,
 • přehled dosavadní profesní činnosti a praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací, publikací a projektů,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

 

Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i., – sekretariát, Národní 117/18, 116 00 Praha 1, a to nejpozději do dne 28. 2. 2020 do 14:00 hodin.