Call for Papers Publikováno: 7. 5. 2019
Výzva k zasílání příspěvků: Sto let od přijetí Ústavy ČSR

Výzva k zasílání příspěvků: Sto let od přijetí Ústavy ČSR

29. února 2020 uplyne sto let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky, publikované jako zákon číslo 121/1920 Sbírky zákonů a nařízení státu československého. Touto ústavou vyjádřil československý národ vůli „upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením“. Platnost této ústavy sice skončila 9. června 1948, některé její myšlenky se však ukázaly jako životné a byly jednou z inspirací pro náš současný ústavní pořádek.

Redakce Právníka má u příležitosti tohoto výročí v úmyslu připravit pro druhý sešit příštího ročníku časopisu k uveřejnění stati a další texty zaměřené na téma Sto let od přijetí Ústavy ČSR s tím, že redakci jde o právněteoretické příspěvky zaměřené v naznačeném rámci na aktuální otázky z oblasti ústavního práva, státovědy a právní filosofie, jakož i soukromého a veřejného práva dokládající současnou úroveň české právní vědy.

Anotaci příspěvku v rozsahu nejvýše pěti stran s uvedením hlavních tezí a literatury, již autoři zamýšlejí použít, je možné zaslat redakci nejpozději do 3. června 2019. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 10. října 2019, přičemž její rozsah by neměl přesáhnout 20–25 normostran. Příspěvky budou následně recenzovány v rámci standardního recenzního řízení a otištěny v čísle 2/2020.

Redakce uvítá i kratší příspěvky, které by mohly být zařazeny do rubrik Glosy nebo Informace.

Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení vydavatel Právníka mimořádným honorářem ve výši 12 000 Kč.

Redakce časopisu Právník

pravnik@ilaw.cas.cz