Aktuálně Publikováno: 7. 5. 2008

Seminář ČR a EU

Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář

Česká republika v Evropské unii (2004-2008): Institucionální a právní aspekty členství.

který se uskuteční dne 29.5.2008 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 206.

Účast volná. Kontakt akce@ilaw.cas.cz nebo tel. 221990711POZOR: Z kapacitních důvodů je ke dni 16.5.2008 přijímání dalších přihlášek zastaveno!

Program:

9.00 hod

I. blok: Formulování postoje ČR a prosazování národního zájmu v rozhodovacích procesech EU

moderuje: JUDr. J. Malíř, ÚSP

Příprava postoje ČR do rozhodovacích procesů EU: Výbor pro EU -Mgr. D. Hoda, odbor kompatibility Úřadu vlády, vedoucí oddělení pro legislativní proces EU

Prosazování postoje ČR: zastupování ČR v Radě EU a COREPERu - Mgr. M. Štěrbová, právní a institucionální úsek, Stálé zastoupení ČR při EU

Parlamentní kontrola agendy EU: role Poslanecké sněmovny - JUDr. L. Pítrová, Parlamentní institut při PS P ČR

Parlamentní kontrola agendy EU: role Senátu - JUDr. J. Georgiev, konzultant Výboru pro EU, Senát P ČR

II. blok: Naplňování společných rozhodnutí – legislativní a mezinárodněprávní rozměr

moderuje: JUDr. M. Šejvl, ÚSP

Provádění práva EU v českém právním řádu – instituce a mechanismy - JUDr. Markéta Whelanová, PhD., odbor kompatibility Úřadu vlády, vedoucí oddělení analytického

Provádění práva EU v českém právním řádu: případ pracovní doby - Mgr. Radana Gogová, legislativněprávní odbor, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Členství v EU a jeho dopady na mezinárodněprávní jednání ČR: případ smluvní praxe

- JUDr. E. Ruffer, ředitel odboru komunitárního práva, Ministerstvo zahraničních věcí

Elektronické systémy při podpoře evropské agendy - Mgr. Dušan Uher, ředitel odboru kompatibility, Úřad vlády ČR

III. blok: Naplňování společných rozhodnutí – správní a soudní rozměr

moderuje: prof. JUDr. M. Pauknerová, CSc., ÚSP

Správní aplikace práva EU: případ práva hospodářské soutěže - Mgr. Vladimír Vavříček, odbor legislativně-právní, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Vztah práva EU a českého právního řádu v judikatuře Ústavního soudu ČR - JUDr. Soňa Matochová, analytické oddělení, Ústavní soud ČR

Právo EU v praxi Nejvyššího správního soudu - JUDr. Jakub Camrda, PhD., soudce, Nejvyšší správní soud ČR

IV. blok: ČR a instituce EU

moderuje: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., PF UK

Volby do Evropského parlamentu 2004: hodnocení českého volebního systému v porovnání s ostatními členskými zeměmi

- PhDr. Jan Outlý, PhD., vedoucí katedry politologie, Univerzita Hradec Králové

ČR před unijními soudy - JUDr. Martin Smolek, PhD., vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDES a SPES

Soudní dvůr ES a členské státy - JUDr. David Petrlík, PhD., referendář, Soudní dvůr ES

Vnitrostátní reflexe systémových změn podle Lisabonské smlouvy - JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., katedra evropského práva, Právnická fakulta UK

17.30 hod Zakončení