Aktuálně Publikováno: 1. 11. 2009

Sdělení k tvrzením v médiích o posudcích ÚSP

1. Expertizní činnost spočívající ve zpracování stanovisek a posudků je tradiční a neoddělitelnou složkou činnosti jakékoliv veřejné vědecké instituce, nejen ve společenskovědní oblasti, jako je právní věda.

2. Tato expertizní činnost je obvyklá v institucích domácích i zahraničních, a v případě právní vědy lze v této expertizní činnosti spatřovat jeden z aplikovaných výsledků, ať už jde o expertizy týkající se platného práva či expertizy de lege ferenda, anebo vyslovující se k interndisciplinárním otázkám.

3. Posudky v ÚSP jsou zpracovávány podle interních pravidel, a to pouze na základě požadavku, který může podat jakákoliv osoba nebo orgán. Stejně tak může tato osoba požádat nejen ÚSP, ale i kteroukoliv jinou instituci z oblasti právní vědy, universitního i neuniversitního typu, soukromou nebo veřejnou. S ohledem na množství těchto dalších institucí v ČR nemůže být ÚSP údajným monopolním zpracovatelem právních posudků pro potřeby státu.

4. Posudky jsou zpracovávány v obecné rovině, a nikdy nejsou např. návrhem podání nebo právního úkonu v konkrétní právní věci. Vyjádřené právní názory zpracovatele mají z povahy věci povahu soukromého výkladu, který není v žádném směru závazný. To je nutné odlišovat od výkladu práva prováděného orgány státu, na prvním místě soudy, jedině tento výklad je totiž způsobilý mít právní následky.

5. Výroky publikované v současné době ve sdělovacích prostředcích se jeví jako hrubě zkreslující a zavádějící, pokud vzbuzují dojem, že právní názory ÚSP mají nějak přímý nebo determinující vliv na rozhodování orgánů ČR v jakékoliv právní otázce.

listopad 2009