Aktuálně Publikováno: 19. 10. 2005

Mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce pořádá

workshop s mezinárodní účastí na téma

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice,

který se koná ve dnech 22.- 23. listopadu 2005 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Program:

22. listopad 2005

  1. blok Obecné a průřezové otázky reformy a modernizace veřejné správy

9.00 hod

JUDr. Jaroslav Zachariáš,CSc., úvodní slovo ředitele Ústavu státu a práva AV ČR

9.10 hod

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy

„Aktuální otázky reformy veřejné správy.“

9.30 hod

JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„K otázkám transformace a modernizace veřejné správy.“

9.45 hod

JUDr. Peter Kukliš, CSc., Národní rada Slovenské republiky, ředitel odboru

„Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike.“

10.00 hod

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

„Otázky polské reformy veřejné správy.“

10.15 – 10.30 hod přestávka

10.30 hod

JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU v Plzni

„K některým problémům reformy územní veřejné správy v České republice ve světle výzkumu.“

10.45 hod

JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR

„Co soudí krajské elity o novém krajském zřízení v České republice.“

11.00 hod

Ing. Peter Berčík, PhD., Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

„Od reforiem formy k reformám kvality.“

11.15 hod

doc. JUDr.Taisie Čebišová, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

„Evropské trendy ve vývoji služebních poměrů ve veřejné správě.“

11.30 – 12.00 hod diskuse

12.00 – 14.00 hod

křest sborníku „Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice“ k poctě JUDr. J. Grospiče, CSc., vědeckého pracovníka ÚSP AV ČR

14.00 hod

JUDr. Karel Svoboda, CSc.,Vysoká škola ekonomická v Praze

„Problémy právní úpravy statutu územních samosprávných celků.“

14.15 hod

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Ing. Petra Olšová, Vysoká škola ekonomická v Praze

„K některým otázkám pravomoci obcí vydávat obecně závazné vyhlášky.“

14.30 hod

Ing. David Špaček, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

„Princip otevřenosti veřejné správy: význam jeho realizace, koordinace a průběžného monitoringu.“

14.45 hod

JUDr. Marek Starý, PhD., Paed.Dr. Václav Netolický, Vysoká škola finanční a správní

„K dozoru nad činností samosprávných korporací: historie, stav, perspektivy.“

15.00 hod

JUDr. PhDr. Antonín Komenda,PhD., Právnická fakulta UP Olomouc

„Blended learning ve veřejné správě, k otázkám nových vzdělávacích technologií.“

15.15 hod

Ing. Pavel Princl, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Vliv informačních a komunikačních technologií na procesní změny ve výkonu veřejné správy.“

15.30 – 17.00 diskuse

23. listopad 2005

2. blok Finanční a materiální zdroje obcí a institucionální a finanční zabezpečení spolupráce a sdružování obcí. Úloha územní samosprávy v regionálním rozvoji

9.00 hod

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., náměstek ministra pro místní rozvoj

„Aktuální otázky regionálního rozvoje.“

9.15 hod

Ing. Petr Toth, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Zdroje a nástroje rozvoje měst a obcí.“

9.30 hod

PhDr. Zdenka Vajdová, Sociologický ústav AV ČR

„Spolupráce obcí - jedna ze strategií lokálního rozvoje:anketa ve svazcích obcí.“

9.45 hod

Ing. Zuzana Trhlínová, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Finanční autonomie obcí v mezinárodním srovnání.“

10.00 hod

Dan Ryšavý, Ph.D., FF UP v Olomouci

„Problémy institucionálního a finančního zabezpečení spolupráce a sdružování obcí.“

10.15 hod

JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR

„Význam státní pokladny v modernizaci veřejné správy.“

10.30 - 10.45 hod přestávka

10.45 hod

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.“

11.00 hod

JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„Regionální rady, jejich problémy a perspektivy řešení.“

11.15 hod

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Fakulta právnická ZČU v Plzni

„Komunikační strategie územní samosprávy v regionálním rozvoji.“

11.30 hod

JUDr. Marie Widemannová, Magistrát hl.m. Prahy

„Regionální rozvoj: současné zkušenosti a perspektivy strukturálních fondů v ČR.“

11.45 hod

Ing. Petr Halouzka

„Poznatky z průzkumu financování vybraných města a obcí.“

12.00 hod

Ing. Jan Čadil, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Modelování optimální velikosti měst a klastrů.“

12.00 – 13.30 hod diskuse, závěr workshopu