Mezinárodní konference Publikováno: 1. 4. 2016

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V.

Překrásný nový svět nebo ostrov?

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 8. - 10. června 2016 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.

Zaměření:

Budeme žít ve světě, který popsal Aldous Huxley ve svých románech, nebo se uzavřeme světu a budeme doufat, že přežijeme na ostrovech? Na země V4 lze pohlížet jako na lokalitu, která reaguje na globální problémy současnosti specifickým způsobem. Extrémní nárůst nerovnosti, nerespektování mezinárodního práva, rozpory mezi státy a jejich společenstvími, otevřené a hybridní války, mediální manipulace, tvorba simulaker a hyperrealit, masivní likvidace životního prostředí, negativní dopady globalizace, neschopnost mezinárodních institucí tyto problémy řešit atd., to vše klade zásadní otázky, kam vlastně naše civilizace směřuje. Jakou roli v této situaci hraje právo a je ve svém tradičním pojetí vůbec schopno nějakou roli hrát? Nezměnil se už homo sapiens sapiens na homo economicus? Mají vůbec takové pojmy jako demokracie, spravedlnost, rovnost a svoboda v dnešním světě nějaké místo, nebo budeme asistovat jejich postupnému opouštění? Jsme přesvědčeni, že tyto pojmy smysl mají a má cenu je bránit, slovy Bernarda Bolzana na každém místě a v každém čase. K evropským tradičním hodnotám patří mimo jiné schopnost postavit se kriticky k vlastnímu vidění světa. Je to první krok k možné nápravě. V tomto duchu přivítáme všechny příspěvky, které se otevřeně postaví k těmto výzvám a pokusí se navrhnou možná opatření. Konference je sice primárně zaměřena na země V4, ale obecnější formulaci problémů nic nebrání. Příspěvek na konferenci není nikterak oborově omezen. Předpokládá se jeho přednes v délce 10 minut tak, aby mohl být ke každému vedena diskuse. Plné znění příspěvků bude publikováno v tištěném recenzovaném sborníku. Předsedající každého panelu připraví stručnou zprávu, která bude publikována jako úvod k jednotlivým kapitolám sborníku.Přihlášení příspěvků na konferenci zasílejte organizačnímu výboru na níže uvedenou adresu do 30. 4. 2016.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, maďarština a angličtina.Příspěvky do sborníku: čeština, slovenština a angličtina.

Kontaktní adresy:Organizační výbor: JUDr. Helena Jermanová, email: jermanov@ktp.zcu.czObsahové otázky: doc. JUDr. František Cvrček, CSc., email: cvrcek@ilaw.cas.cz Mgr. Petr Agha, LL.M, PhD., email: agha@ilaw.cas.cz

Navrhované tématické okruhy (definitivní program bude uzpůsoben podle témat jednotlivých příspěvků)1. Filosofickoprávní a obecné otázky teorie práva 2. Legislativa a tvorba práva v zemích V43. Ústavní soudnictví a konstitucionalismus4. Obecné soudnictví, státní zastupitelství a policie5. Nové jevy v zemích V4 (rekodifikace, nové instituty atd.)6. Státní správa a samospráva, rekonstrukce státu ( samostatný workshop) 7. Menšiny, migrace a problémy integrace8. Politické strany a občanská společnost9. Výuka práva a výzkum

Přihlášky na konferenci (vystoupení s příspěvkem nebo účast) podávejte nejpozději dne 31. 5. 2016 elektronicky na adrese: http://fpr.zcu.cz/metamorfozy2016

Konferenční poplatek ve výši 2.500,- Kč prosím uhraďte do 31. 5. 2016Č.ú. 4811530257/0100 v.s. 324004 (do pozn. uveďte jméno účastníka)

Pro účastníky je rezervován hotel Bermuda http://www.hotelbermuda.cz/Další možnosti ubytování: www.ubytovani-znojmo.cz

Informace pro platby ze zahraničí:

Methods of Payment:Beneficiary: Zapadoceska univerita v Plzni, Univerzitni 8, 30614 Plzen, Czech

Bank transfer to: Komerční banka (SWIFT address KOMBCZPPXXX)KB, a.s.Na Prikope 33/cp 96911407 Praha 1, Czech

KB account number 4845500267/ EURIBAN format of KB account CZ0401000000004845500267Bank Code: 0100