Aktuálně Publikováno: 1. 12. 2004

Mezinárodní vědecká konference - Třešť 2003

Ve dnech 22. – 24. října 2003 se konala Třešti mezinárodní vědecká konference „Reforma veřejné správy v teorii a praxi (Problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice)“. Konferenci pořádal Ústav státu a práva Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Příprava mezinárodní vědecké konference se setkala s účinnou podporou Ministerstva vnitra ČR, především úsekem reformy veřejné správy, jakož i Asociací krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a krajských úřadů. Uskutečněním konference byla naplněna hlavní myšlenka pořadatele, a to zprostředkovat mezi představiteli teorie a praxe tolik potřebnou širokou výměnu poznatků a názorů k průběhu reformy veřejné správy v České republice. Konference se totiž účastnili jak představitelé územní samosprávy základního a zejména krajského stupně, tak vědečtí a pedagogičtí pracovníci pořadatelského Ústavu státu a práva AV ČR, spolupořadatelských právnických fakult a VŠE i dalších zástupců vědeckých a pedagogických institucí, zejména Sociologického ústavu AV ČR a Právnické fakulty MU v Brně a Právnické fakulty UP v Olomouci. Potěšitelnou skutečností byla účast představitelů Nejvyššího správního soudu. Konference byla též dokladem úspěšné mezinárodní vědecké spolupráce Ústavu státu a práva AV ČR s Ústavem právních věd Maďarské akademie věd, Ústavem právních věd Polské akademie věd a Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd. Jejich vědečtí pracovníci seznámili účastníky konference s poznatky a problémy při reformě veřejné správy, jak se v jejich zemích ukazují a jakým způsobem je řeší. Za úspěšný průběh konference patří srdečný dík všem jejím účastníkům, v první řadě pak přednášejícím, kteří ve svých příspěvcích nejen přispěli k naplnění hlavní myšlenky konference, ale také přinesli řadu podnětů pro naši legislativu, správní praxi a další výzkum. S texty příspěvků, tak jak byly předneseny, se můžete seznámit ve sborníku Vzor citace: Ed. J. Grospič - L. Vostrá, Reforma veřejné správy, Plzeň, Aleš Čeněk 2004. 406 s. · Program konference