Aktuálně Publikováno: 11. 7. 2005

Mezinárodní konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2005 - Skončení pracovního poměru

která se koná ve dnech 5. - 7. října 2005 v kongresovém zařízení AV ČR Zámecký hotel Třešt

Základní zaměření jednání:

1. Skončení pracovního poměru - hodnocení právní úpravy a výhledy de lege ferenda. prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., PF UK v Praze

2. Skončení pracovního poměruve světle mezinárodní a evropské právní úpravy. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PF MU v Brně

3. Skončení pracovního poměru ve světle judikatury. Nejvyšší soud ČR

4. Judikatura Evropského soudního dvora. prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., PF TU Trnava

----

Konferenční poplatek činí 900,- Kč a zahrnuje stravování a sborník materiálů z konference. Po potvrzení účasti na níže uvedenou adresu Vám bude zaslán počátkem září podrobný program konference a podklady pro zaplacení konferenčního poplatku.

Bližší informace: doc. JUDr. Z. Gregorová, CSc., PF MU v Brně, Veveří 70, 611 80 Brno, gregor@law.muni.cz