Aktuálně Publikováno: 18. 3. 2008

Mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní právněteoretickou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Datum konání: 11. - 13.6.2008

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Konference je konána za účelem vytvoření dlouhodobější platformy pro identifikaci hlavních problémů v oblasti práva ve střední Evropě.

Cílem konference by mělo být vytvoření základní představy o společných problémech práva zúčastněných zemí a o jejich příčinách a formulování případných doporučení. Níže navrhované oblasti jsou pouze doporučující a nemají nikterak omezovat přispěvatele. Velmi bychom ovšem přivítali syntetické příspěvky o stavu a hlavních problémech práva v jednotlivých na konferenci zastoupených zemích.

Navrhované tématické okruhy:

1. Historie, teorie a metodologie (historické kořeny, metodologické otázky popisu stavu práva ve střední Evropě), obecně teoretická reflexe problémů práva ve střední Evropě (společné a specifické),

2. Legislativa (kvantitativní popis, tvorba práva, legislativní techniky atd.),

3. Soudnictví (se zvláštním zaměřením na ústavní soudnictví),

4. Státní správa a samospráva,

5. Soukromé právo,

6. Menšiny a postoj k nim,

7. Souvislosti s právem EU.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština

Příspěvky budou publikovány ve sborníku v jazyce českém, slovenském a anglickém.

Konferenční poplatek činí 2.000,- Kč včetně DPH.

Další informace včetně přihlášky viz konferenceznojmo@ilaw.cas.cz