Aktuálně Publikováno: 28. 4. 2010

Mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ II. Dvacet let poté.

Datum konání: 9. - 11.6.2010

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Zaměření: Konference Metamorfózy práva II. si klade za cíl dále pokročit ve snaze identifikovat hlavní tendence a problémy v oblasti práva ve střední Evropě. Během posledních dvaceti let fungování demokracie jsme dosáhli mnoha úspěchů. Zaznamenali jsme ale i mnoho nezdarů. Nadto zřejmě skončila doba, kdy jsme všechny nedostatky mohli svalovat na minulost. Nepochybujeme, že hlavní směr a naše volba byly správné. Právě proto je ale na čase jasně ukázat na chyby a nedostatky, které jsme si způsobili sami.

Právo patří k základním pilířům moderního demokratického státu. S nemalými obavami proto sledujeme nárůst korupce, pohrdání právem i na úrovni nejvyšších orgánů státu, nekvalifikovanou tvorbu práva, zneužívání moci státní správou, podvody v právnickém vzdělávání, rasově orientované útoky, vzrůstající nedůvěru občanů k možnostem vymáhání práva apod. Hledat příčiny těchto negativních jevů, pojmenovat je a především navrhnout opatření směřující k posílení role práva v naší společnosti, to je hlavním cílem chystané konference.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština

Příspěvky do sborníku: čeština, slovenština, angličtina

Konferenční poplatek činí 2.100,- Kč včetně DPH.

Přihláška zde.

Program zde.

Další informace získáte na e-mailu konferenceznojmo@ilaw.cas.cz

Přehled hlavních tématických oblastí:

(navrhované oblasti nemají nikterak omezovat přispěvatele, jde pouze o orientační schéma)

  1. Stav práva a jeho vnímání společností
  2. Tvorba práva a legislativně technická úroveň právního řádu
  3. Soudnictví ústavní, správní i obecné. Role státních zastupitelství, advokacie a policie.
  4. Státní správa a samospráva.
  5. Soukromoprávní aktivity, veřejné zakázky, soutěžní právo, atd.
  6. Výuka práva na středních i vysokých školách a organizace výzkumu v oblasti práva
  7. Menšiny a postoj k nim.
  8. Politické strany a občanská sdružení.
  9. Právo EU a postoj k ESLP.

Souběžně s mezinárodní vědeckou konferencí Metamorfózy práva ve střední Evropě II se stejně jako před dvěma lety uskuteční kolokvium

Metamorfózy veřejné správy II. aneb reforma po dvaceti letech

Kolokvium se tentokrát zaměří na proměny veřejného sektoru v posledních dvaceti letech a na podněty, které přináší měnící se paradigma tržní ekonomiky.

Orientační témata:

1. Právní a neprávní aspekty státní regulace a intervence státu do tržní ekonomiky na národní

a regionální úrovni

2. Potenciál a meze veřejnoprávního prostoru. Potenciál a meze samoregulace a kooperace

3. Veřejný sektor, veřejné politiky, veřejné úkoly, veřejné služby, veřejný prostor a privatizace.

4. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

5. Vzdělání – veřejná služba – k prodeji nebo i k užitku ?