Call for Papers Publikováno: 11. 8. 2022
Mediální právo v Právníku

Mediální právo v Právníku

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Právník

18. května 2023 uplyne sto let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání a 9. května padesát let od zahájení barevného televizního vysílání v Československu. Redakce Právníka zvolila u příležitosti těchto výročí pro číslo 5/2023 tematické zaměření

Aktuální otázky mediálního práva

s tím, že redakci jde o právněteoretické příspěvky k tématu zaměřené na otázky z oblastí právní filosofie, veřejného, soukromého i evropského práva a dalších právních disciplín, dokládající současnou úroveň naší právní vědy.

Anotaci příspěvku v rozsahu nejvýše 9 000 znaků (včetně mezer) s uvedením hlavních tezí a literatury, již autoři zamýšlejí použít, je možné zaslat redakci nejpozději 4. září 2022 na e-mail pravnik@ilaw.cas.cz. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději 25. ledna 2023, přičemž její rozsah by neměl přesáhnout 43 000 až 53 000 znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou, tj. nejvýše 15 tiskových stran Právníka). Příspěvky budou následně recenzovány v rámci standardního recenzního řízení a otištěny v čísle 5/2023.

Redakce uvítá i kratší příspěvky, které by mohly být zařazeny do rubrik Glosy nebo Informace.

Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.