Akce Publikováno: 31. 8. 2016

Kulatý stůl.

SESUVY PŮDY - PODCEŇOVANÉ NEBEZPEČÍ?

Zveme zájemce na diskusní kulatý stůl pořádaný v rámci programu Strategie AV21 Přírodní hrozby.

Datum a místo konání:

26. září 2016 od 10:30 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

Úvodní vstupní příspěvky:

Jan Klimeš a Jan Blahůt (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

Karolina Pauknerová (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR),Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR) a Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)

Hana Müllerová a Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

Přírodní nebezpečí v podobě sesuvů a skalních řícení představují sice „pouze“ lokální, ale nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén s hrozbou vysokých škod. Podklady pro jakákoli právní i mimoprávní opatření v oblasti veřejné správy, jejichž cílem je prevence těchto jevů a snižování škod z nich vzniklých, by měly být založeny na poznatcích co možná komplexních a propojujících vědecké výsledků oborů, které se z různých pohledů danou problematikou zabývají. Náš workshop nabízí možnost v diskusi o problematice sesuvů k tradičnímu pohledu geologie (jaké jsou tradice, obtíže a perspektivy výzkumu sesuvů v ČR) připojit nově rovněž pohled sociologů, týkající se poznatků o péči o rizikové lokality z hlediska institucionálních aktérů i obyvatel, pohled historika, nabízející možnost porovnání přístupu k těmto rizikům v minulosti a dnes na příkladu řícení skal v Hřensku v 18. – 19. století, a pohled právní či spíše legislativní, jehož snahou je nejen analyzovat platnou právní úpravu týkající se sesuvů (se zřetelem zejména k územnímu plánování a rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí a prevenci a řešení škod způsobených sesuvy), ale rovněž identifikovat její slabá místa, což by v budoucnu umožnilo zahájit debatu o jejích případných změnách.

Prosíme zájemce o ohlášení účasti na mullerova@ilaw.cas.cz.